Toepassing van onze algemene voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en leveringen van en door RobaX bv, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst of de aanvaarding van een levering door RobaX bv. Er kan alleen schriftelijk afgeweken worden van deze algemene voorwaarden.

Geldigheidsduur, prijzen, meerwerken en intellectuele rechten

 • Alle offertes van RobaX bv zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts geldig gedurende de periode dewelke expliciet wordt vermeld op de offerte. Bij gebreke van vermelding van een eventuele expliciete optieperiode is de offerte geldig gedurende een beperkte periode van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.
  • Een offerte kan steeds aangepast worden na ontvangst van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht.
  • Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden, noch door de klant, noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en RobaX bv behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken in geval van misbruik worden teruggegeven.
  • Meerwerken gecommuniceerd door de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werken, welke niet ingecalculeerd waren bij de goedgekeurde opdracht, zullen zorgen voor een meerprijs.

Uitvoering van de werken en betalingen

3.1           Na gesloten overeenkomst voor het uitvoeren van de werken, zal een datum van uitvoering bij benadering vastgelegd worden. Bjj vertraging langs kan RobaX bv niet aansprakelijk gesteld worden. De overschrijding kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract; de overschrijding geeft evenmin aanleiding tot welke schadevergoeding dan ook. 

3.2            RobaX   bv   bekomt  het   recht   om   een   gesloten

overeenkomst als geschorst dan wek als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder recht van schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever, bij gelijk welke onvoorziene externe oorzaak dan wel overmacht in de meest ruime zin van het woord. 

3.3           Bij opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen draagt RobaX bv geen enkele verantwoordelijkheid inzake aanvraag en/of verkrijgen van de administratieve vergunningen. Schade, boetes en vertragingen daardoor vallen volledig lastens de opdrachtgever. In geval van vertraging door het niet (tijdig) bekomen van vergunningen is een aanrekening van 1/100ste van het aannemingsbedrag per arbeidsdag vertraging in voordeel van RobaX bv verworven, met beding dat iedere meerdere schade zoals bewezen aanrekenbaar kan komen.

3.4         De opdrachtgever neemt alle initiatieven zodat RobaX bv haar werkzaamheden totaal vrij en zonder belemmeringen kan uitvoeren, van bij de opstart tot aan de beëindiging ervan.

RobaX bv heeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden de gratis beschikking over water en elektriciteit.

De opdrachtgever verwijdert vooraf kabels, leiddingen en andere obstakels welke tot de realisatie van de werkzaamheden van RobaX bv hinderlijk kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle schade daaraan en daardoor, alsmede de schade aan gelijk welke derde op zich, ter volledige vrijwaring terzake van RobaX bv en dit onafhankelijk van door RobaX bv daarbij wel of niet begane fout of onvoorzichtigheid.

Meerwerken en wachturen ten gevolge van onvoorziene obstakels en/of gebeurtenissen zijn verrekenbaar in regie. Art. 554 B.Wb. kan lastens RobaX bv niet worden ingeroepen.

3.5         Alle facturen zijn contact betaalbaar, op datum factuur.

Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de vervaldag, en een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag tussen beide partijen bedongen.  

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dienen de betalingen als volgt te geschieden :

 • 35% voorschot 2 maanden voor uitvoering van de werken
 • Een tweede schijf van 35% 1 week voor de uitvoering van de werken
 • 30% na uitvoering van de werken.

3.6      De door RobaX bv geleverde goederen en materialen blijven eigendom van RobaX bv tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen (in hoofdsom en accessoria). RobaX bv heeft het recht van de opdrachtgever zekerheid te eisen ten aanzien van de nakomingen van zijn verplichtingen. De uitoefening van dit recht impliceert evenwel in geen geval een afstand van het eigendomsvoorbehoud van RobaX bv. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de gevraagde garanties te geven, heeft RobaX bv het recht haar prestaties op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen lastens de opdrachtgever.

3.7        In geval van annulatie of weigering van de opdrachtgever tot aanvaarding van de bestelling behoudt RobaX bv zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 30% van de totale verkoopprijs/aannemingsprijs, onder voorbehoud van RobaX bv om een hogere schadevergoeding te vorderen. De opdrachtgever is evenwel gehouden tot betaling van de volledige verkoopprijs in het geval RobaX bv de productie, bestelling of plaatsing van bestelde goederen heeft aangevat.

Oplevering, waarborg en onderhoudsverplichting klant

4.1     Tenzij   anders luidend schriftelijk  beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan RobaX bv, de plaatsing geacht wordt definitief aanvaard te zijn.

4.2              De wettelijke garantie op aankoop meubilair staat op 2 jaar. De garantie beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluitsel van alle verdere schadeloosstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele garantie gegeven.

De aansprakelijkheid voor de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.

De garantie dekt evenwel niet :

 • Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen
 • De schade veroorzaakt door overmacht
 • Een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de opdrachtgever of zijn aangestelden
 • Vochtschade

Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, van toepassing is, gelden de daarin voorziene garanties.

GDPR

5.               De persoonsgegevens  van  de  opdrachtgevers  worden  door RobaX bv verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding.

De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs identiteit dat gericht is aan RobaX bv. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

6.1               Elk  geschil  dat  zou   kunnen   ontstaan  tussen  partijen  in uitvoering van onderhavige overeenkomst, zowel wat betreft de interpretatie als de uitvoering ervan, zal uitsluitend onderworpen worden aan de Rechtbanken waarvan de afdelingen in Hasselt zijn gevestigd.

6.2              Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Start typing and press Enter to search